Algemene Voorwaarden

1.

Bij praktijk Michael Ris kunt u terecht voor: fysiotherapie, haptotherapie en massage. De therapeut is aan gesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) en de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH).

2.

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en praktijk Michael Ris.

3.

De therapeut zal met de cliënt een behandelingsovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren. Alle informatie die de therapeut verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling zal hij vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan anderen verstrekken tenzij hij daartoe volgens de wet verplicht is of dat hij daarvoor toestemming van de cliënt heeft gekregen.

4.

Voor de kosten en duur van de behandeling kijk bij ’tarieven’ voor de huidige tarieven.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via de mail kenbaar maken aan de praktijk Michael Ris. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het registratieformulier zo volledig mogelijk invult.

De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij van praktijk Michael Ris zijn niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit aangeven.

5.

De therapeut heeft het recht om de prijs aan te passen. Bestaande cliënten worden hier 3 weken vooraf over geïnformeerd.

6.

Alle cliënten krijgen na de behandeling een factuur overhandigd. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent kunt u deze factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

7.

Facturen van de therapeut dienen na afloop van de behandeling per pin of contant te worden voldaan. Indien de betaling niet direct na de behandeling is gelukt, dan dient de cliënt binnen een week de betaling te voltooien. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim.

8.

Als de cliënt in verzuim verkeert, heeft de therapeut het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.

9.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen van een behandeling of het niet verschijnen zonder afzegging heeft de therapeut het recht het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt. De afspraaktijd is namelijk gereserveerd en op zo korte termijn is een leeggevallen plek niet meer in te vullen.

10.

De therapeut is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

11.

Wanneer u een klacht heeft, maakt u dat eerst bespreekbaar met de therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH) of het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.